Vocabulari

ca a peu de fàbrica  loc adv
ca EXW  loc adv
es en fábrica  loc adv
es EXW  loc adv
DRINP
Nota: La sigla d’aquest incoterm prové de l’anglès ex works.
ca abanderament  m
es abanderamiento  m
DRMER
ca abandó  m
ca abandonament  m
es abandono  m
DRPEN
ca abandó de família  m
es abandono de familia  m
DRPEN
ca abandó de funcions  m
es abandono de funciones  m
DRPEN
ca abandó de menors  m
es abandono de menores  m
DRPEN
ca abandó de servei  m
es abandono de servicio  m
DRADM
ca abandó de vaixell  m
es abandono de buque  m
DRMER
ca abdicació  f
es abdicación  f
DRCON
ca abintestat   adv
es ab intestato  loc adv
DRCIV
ca abjuració  f
es abjuración  f
DRCAN
ca abolició  f
es abolición  f
DRCON
ca abonament  m
es abono  m
DRMER
ca abonament de despeses  m
es suplidos  m pl
DRLAB
ca abonament de testimonis  m
es abono de testigos  m
DRPRO
ca abonaré [pl: abonarés]  m
es abonaré  m
DRMER
ca abordatge  m
es abordaje  m
DRMER
ca abrogació  f
es abrogación  f
DRCON
ca absència  f
es ausencia  f
DRCIV
ca absent  m/f
es ausente  m/f
DRCIV
ca absentisme  m
es absentismo  m
DRLAB
ca absoldre  v tr
es absolver  v tr
DRPEN
ca absolució  f
es absolución  f
DRPEN
ca absolució de la demanda  f
es absolución de la demanda  f
DRPRO
ca absolució de posicions  f
es absolución de posiciones  f
DRPRO
ca absolutisme  m
es absolutismo  m
DRFIL
ca absolutori -òria  adj
es absolutorio -ria  adj
DRPEN
ca absorció  f
es absorción  f
DRMER
ca absorció i compensació  f
es absorción y compensación  f
DRLAB
ca abstenció  f
es abstención  f
DRCON
ca abstracció  f
es abstracción  f
DRFIL
ca abús  m
es abuso  m
DRPEN
ca abús contra l’honestedat  m
es abuso contra la honestidad  m
DRPEN
ca abús d’autoritat  m
es abuso de autoridad  m
DRPEN
ca abús de confiança  m
es abuso de confianza  m
DRPEN
ca abús de dret  m
es abuso de derecho  m
DRCIV
ca abús de funcions  m
es abuso de funciones  m
DRPEN
ca abús de poder  m
es abuso de poder  m
DRPEN
ca abús de posició dominant  m
es abuso de posición dominante  m
DRPEN
ca abús de signatura en blanc  m
es abuso de firma en blanco  m
DRPEN
ca abús de superioritat  m
es abuso de superioridad  m
DRPEN
ca abús deshonest [pl: abusos deshonestos o deshonests]  m
es abuso deshonesto  m
DRPEN
ca abús sexual  m
es abuso sexual  m
DRPEN
ca acarament  m
ca confrontació  f
ca encarament  m
es careo  m
es confrontación  f
es cotejo  m
DRPRO
Nota: En castellà, careo es fa servir per a persones; cotejo, per a documents, i confrontación, per a totes dues coses. El català no manté aquesta distinció; podem parlar d’acarament o de confrontació de testimonis i de lletres, per exemple.
ca acceptació  f
es aceptación  f
DRCIV
ca acceptant  m/f
ca acceptador | acceptadora  m/f
es aceptador | aceptadora  m/f
es aceptante  m/f
DRMER
ca acceptilació  f
es aceptilación  f
DRROM
ca accés [pl: accessos]  m
es acceso  m
DRPEN
ca accés al tron  m
es acceso al trono  m
DRCON
ca accés carnal  m
es acceso carnal  m
DRPEN
ca accés forçós  m
es acceso forzoso  m
DRCIV
ca accessió  f
es accesión  f
DRCIV
ca accessori -òria  adj
es accesorio -ria  adj
DRADM
ca accident de treball  m
ca accident laboral  m
es accidente de trabajo  m
es accidente laboral  m
DRLAB
ca accident en el trajecte  m
ca accident in itinere  m
es accidente en el trayecto  m
es accidente in itinere  m
DRLAB
ca accident no laboral  m
es accidente no laboral  m
DRLAB
ca accidentalitat laboral  f
es accidentalidad laboral  f
DRLAB
ca acció  f
es acción  f
DRMER
ca acció adjectícia  f
es acción adyecticia  f
DRROM
ca acció canviària  f
es acción cambiaria  f
DRMER
ca acció causal  f
es acción causal  f
DRMER
ca acció comuna  f
es acción común  f
DRINT
ca acció d’anul·lació  f
es acción de anulación  f
DRPRO
ca acció de bona fe  f
es acción de buena fe  f
DRROM
ca acció de dret estricte  f
es acción de derecho estricto  f
DRROM
ca acció de nul·litat  f
es acción de nulidad  f
DRCIV
ca acció de petició d’herència  f
es acción de petición de herencia  f
DRCIV
ca acció de petició de lliurament de llegat  f
es acción de petición de entrega de legado  f
DRCIV
ca acció de recobrar la possessió  f
es acción de recobrar la posesión  f
DRCIV
ca acció de reemborsament  f
es acción de reembolso  f
DRCIV
ca acció de regrés  f
es acción de regreso  f
DRMER
ca acció declarativa  f
es acción declarativa  f
DRLAB
ca acció directa  f
es acción directa  f
DRMER
ca acció fictícia  f
es acción ficticia  f
DRROM
ca acció hipotecària  f
es acción hipotecaria  f
DRCIV
ca acció noxal  f
es acción noxal  f
DRROM
ca acció pauliana  f
es acción pauliana  f
DRCIV
ca acció pel fet  f
es acción por el hecho  f
DRROM
ca acció personal  f
es acción personal  f
DRCIV
ca acció popular  f
es acción popular  f
DRCON
ca acció positiva  f
es acción positiva  f
DRLAB
ca acció preferent  f
es acción preferente  f
DRMER
ca acció protectora  f
es acción protectora  f
DRLAB
ca acció pública  f
es acción pública  f
DRPRO
ca acció real  f
es acción real  f
DRCIV
ca acció redhibitòria  f
es acción redhibitoria  f
DRCIV
ca acció reivindicatòria  f
es acción reivindicatoria  f
DRCIV
ca acció rescissòria  f
es acción rescisoria  f
DRCIV
ca acció revocatòria  f
es acción revocatoria  f
DRCIV
ca acció sindical  f
es acción sindical  f
DRLAB
ca acció social  f
es acción social  f
DRLAB
ca acció subrogatòria  f
ca acció indirecta  f
es acción indirecta  f
es acción subrogatoria  f
DRCIV
ca acció útil  f
es acción útil  f
DRROM
ca accionista  m/f
es accionista  m/f
DRMER
ca acensador | acensadora  m/f
es acensuador | acensuadora  m/f
DRCIV
ca acensat -ada  adj
es acensuado -da  adj
DRCIV
ca aclariment  m
es aclaración  f
DRPEN
ca acollidor | acollidora  m/f
es acogedor | acogedora  m/f
DRCIV
ca acolliment  m
ca acollida  f
es acogida  f
es acogimiento  m
DRCIV
ca acollit | acollida  m/f
es acogido | acogida  m/f
DRCIV
ca acomiadament  m
ca comiat  m
es despido  m
DRLAB
ca acomiadament col·lectiu  m
es despido colectivo  m
DRLAB
ca acomiadament disciplinari  m
es despido disciplinario  m
DRLAB
ca acomiadament discriminatori  m
es despido discriminatorio  m
DRLAB
ca acomiadament improcedent  m
es despido improcedente  m
DRLAB
ca acomiadament nul  m
es despido nulo  m
DRLAB
ca acomiadament per causes objectives  m
ca acomiadament objectiu  m
es despido objetivo  m
es despido por causas objetivas  m
DRLAB
ca acomiadament procedent  m
es despido procedente  m
DRLAB
ca acomiadar  v tr
ca despatxar  v tr
ca donar comiat  loc v
es despedir  v tr
DRLAB
ca acomiadat -ada  adj
ca despatxat -ada  adj
es despedido -da  adj
DRLAB
ca aconfessional  adj
es aconfesional  adj
DRCAN
ca acord  m
es acuerdo  m
DRADM
ca acord administratiu  m
es acuerdo administrativo  m
DRADM
ca acord col·lectiu  m
es acuerdo colectivo  m
DRLAB
ca acord comercial  m
es acuerdo comercial  m
DRINT
ca acord conclòs de manera simplificada  m
es acuerdo en forma simplificada  m
DRINT
ca acord d’associació  m
es acuerdo de asociación  m
DRINT
ca acord de cooperació  m
es acuerdo de cooperación  m
DRCAN
ca acord de seu  m
es acuerdo de sede  m
DRINT
ca acord extraestatutari  m
es acuerdo extraestatutario  m
DRLAB
ca acord interconfederal  m
es acuerdo interconfederal  m
DRLAB
ca acord interprofessional  m
es acuerdo interprofesional  m
DRLAB
ca acord marc  m
es acuerdo marco  m
DRLAB
Nota: Si es tracta d’un acord marc sobre un conveni col·lectiu es pot anomenar, més específicament, conveni col·lectiu marc.
ca acord mixt [pl: acords mixtos o mixts]  m
es acuerdo mixto  m
DRINT
ca acord previ de valoració  m
es acuerdo previo de valoración  m
DRFIN
ca acord social  m
es acuerdo social  m
DRMER
ca acreditació  f
es acreditación  f
DRINT
ca acreixement  m
es acrecimiento  m
DRROM
ca acta  f
es acta  f
DRADM
ca acta amb acord  f
es acta con acuerdo  f
DRFIN
ca acta d’adhesió  f
es acta de adhesión  f
DRINT
ca acta d’infracció  f
es acta de infracción  f
DRLAB
ca acta d’inspecció  f
es acta de inspección  f
DRFIN
ca acta de conciliació  f
es acta de conciliación  f
DRLAB
ca acta de conformitat  f
es acta de conformidad  f
DRFIN
ca acta de diputat  f
es acta de diputado  f
DRCON
ca acta de disconformitat  f
es acta de disconformidad  f
DRFIN
ca acta de liquidació  f
es acta de liquidación  f
DRLAB
ca acta notarial  f
es acta notarial  f
DRMER
ca acta prèvia a l’ocupació  f
es acta previa a la ocupación  f
DRADM
ca acte  m
es acto  m
DRADM
ca acte administratiu  m
es acto administrativo  m
DRADM
ca acte anul·lable  m
es acto anulable  m
DRADM
ca acte bilateral  m
es acto bilateral  m
DRINT
ca acte clandestí  m
es acto clandestino  m
DRCIV
ca acte consentit  m
es acto consentido  m
DRADM
ca acte d’engany  m
es acto de engaño  m
DRMER
ca acte de comerç  m
es acto de comercio  m
DRMER
ca acte de conciliació  m
es acto de conciliación  m
DRLAB
ca acte de cort  m
es acto de corte  m
DRHIS
ca acte de darrera voluntat  m
ca acte d’última voluntat  m
es acto de última voluntad  m
DRCIV
ca acte de gravamen  m
es acto de gravamen  m
DRADM
ca acte de la voluntat  m
es acto de la voluntad  m
DRCAN
ca acte de partició  m
es acto particional  m
DRCIV
ca acte declaratiu de dret  m
es acto declarativo de derecho  m
DRADM
ca acte degut  m
es acto debido  m
DRCON
ca acte executiu  m
es acto ejecutivo  m
DRADM
ca acte exprés  m
es acto expreso  m
DRADM
ca acte favorable  m
es acto favorable  m
DRADM
ca acte ferm  m
es acto firme  m
DRADM
ca acte il·lícit  m
es acto ilícito  m
DRINT
ca acte iure gestionis  m
es acto iure gestionis  m
DRINT
ca acte iure imperii  m
es acto iure imperii  m
DRINT
ca acte jurídic  m
es acto jurídico  m
DRADM
ca acte nul de ple dret  m
es acto nulo de pleno derecho  m
DRADM
ca acte obstatiu  m
es acto obstativo  m
DRADM
ca acte preparatori  m
es acto preparatorio  m
DRPEN
ca acte presumpte  m
es acto presunto  m
DRADM
ca acte propi  m
es acto propio  m
DRADM
ca acte públic estranger  m
es acto público extranjero  m
DRINP
ca acte resolutori  m
es acto resolutorio  m
DRADM
ca acte ultra vires  m
es acto ultra vires  m
DRINT
ca acte unilateral  m
es acto unilateral  m
DRINT
ca acte viciat  m
es acto viciado  m
DRADM
ca actiu  m
es activo  m
DRMER
ca actiu financer  m
es activo financiero  m
DRFIN
ca actiu hereditari  m
ca cabal hereditari  m
ca cabal relicte  m
es activo hereditario  m
es caudal hereditario  m
es caudal relicto  m
DRCIV
ca activitat  f
es actividad  f
DRLAB
ca activitat financera  f
es actividad financiera  f
DRFIN
ca activitat insalubre  f
es actividad insalubre  f
DRADM
ca activitat judicial  f
es actividad judicial  f
DRCON
ca activitat molesta  f
es actividad molesta  f
DRADM
ca activitat nociva  f
es actividad nociva  f
DRADM
ca activitat perillosa  f
es actividad peligrosa  f
DRADM
ca activitat sindical  f
es actividad sindical  f
DRLAB
ca actor | actora  m/f
es actor | actora  m/f
DRPRO
ca actuació  f
es actuación  f
DRADM
ca actuació en nom d’altri  f
es actuación en nombre de otro  f
DRPEN
ca actuacions  f pl
es actuaciones  m pl
es autos  f pl
DRPRO
ca acumulació d’accions  f
es acumulación de acciones  f
DRPRO
ca acumulació de causes  f
ca acumulació d’actuacions  f
ca acumulació de processos  f
es acumulación de actuaciones  f
es acumulación de autos  f
es acumulación de causas  f
es acumulación de procesos  f
DRPRO
ca acumulació horària  f
es acumulación horaria  f
DRLAB
ca acusació  f
es acusación  f
DRPRO
ca acusació falsa  f
es acusación falsa  f
DRPEN
ca acusació particular  f
es acusación particular  f
DRPRO
ca acusació popular  f
es acusación popular  f
DRPRO
ca acusació privada  f
es acusación privada  f
DRPRO
ca acusador | acusadora  adj/m/f
es acusador | acusadora  adj/m/f
DRPRO
ca acusat | acusada  adj/m/f
es acusado | acusada  adj/m/f
DRPRO
ca adaptació  f
es adaptación  f
DRINP
ca adhesió  f
es adhesión  f
DRLAB
ca adició  f
es adición  f
DRCIV
ca adjudicació  f
es adjudicación  f
DRCIV
ca adjudicador | adjudicadora  adj/m/f
es adjudicador | adjudicadora  adj/m/f
DRCIV
ca adjudicatari | adjudicatària  adj/m/f
es adjudicatario | adjudicataria  adj/m/f
DRCIV
ca adjunció  f
es adjunción  f
DRCIV
ca adjunt | adjunta  adj/m/f
es adjunto | adjunta  adj/m/f
DRADM
ca administració  f
es administración  f
DRADM
ca administració autonòmica  f
es administración autonómica  f
DRCON
ca administració de justícia  f
es administración de justicia  f
DRPEN
ca administració de l’estat  f
es administración del estado  f
DRCON
ca administració de l’herència  f
es administración de la herencia  f
DRCIV
ca administració electrònica  f
es administración electrónica  f
DRADM
ca administració fiduciària  f
es administración fiduciaria  f
DRINT
ca administració financera  f
es administración financiera  f
DRFIN
ca administració local  f
es administración local  f
DRCON
ca administració pública  f
es administración pública  f
DRPEN
ca administració tributària  f
es administración tributaria  f
DRFIN
ca administrador | administradora  m/f
es administrador | administradora  m/f
DRMER
ca administrador conjunt | administradora conjunta  m/f
es administrador conjunto | administradora conjunta  m/f
DRMER
ca administrador de dret | administradora de dret  m/f
es administrador de derecho | administradora de derecho  m/f
DRPEN
ca administrador de fet | administradora de fet  m/f
es administrador de hecho | administradora de hecho  m/f
DRPEN
ca administrador mancomunat | administradora mancomunada  m/f
es administrador mancomunado | administradora mancomunada  m/f
DRMER
ca administrador solidari | administradora solidària  m/f
es administrador solidario | administradora solidaria  m/f
DRMER
ca administrador únic | administradora única  m/f
es administrador único | administradora única  m/f
DRMER
ca administrat | administrada  adj/m/f
es administrado | administrada  adj/m/f
DRADM
ca administratiu | administrativa  adj/m/f
es administrativo | administrativa  adj/m/f
DRADM
ca administrativista  m/f
es administrativista  m/f
DRADM
ca admissió  f
es admisión  f
DRPRO
ca admissió a tràmit  f
es admisión a trámite  f
DRADM
ca admissió temporal  f
es admisión temporal  f
DRMER
ca adopció  f
es adopción  f
DRINT
ca adoptand | adoptanda  m/f
es adoptando | adoptanda  m/f
DRCIV
ca adoptant  m/f
es adoptante  m/f
DRCIV
ca adoptat | adoptada  adj/m/f
es adoptado | adoptada  adj/m/f
DRCIV
ca adoptiu -iva  adj
es adoptivo -va  adj
DRCIV
ca adquirent  m/f
es adquirente  m/f
es adquiriente  m/f
DRCIV
ca adquisició  f
es adquisición  f
DRCIV
ca adquisició de la nacionalitat  f
es adquisición de la nacionalidad  f
DRINP
ca adquisició intracomunitària de béns  f
es adquisición intracomunitaria de bienes  f
DRFIN
ca adscripció  f
es adscripción  f
DRHIS
ca adúlter | adúltera  adj/m/f
es adúltero | adúltera  adj/m/f
DRCIV
ca adulteració  f
es adulteración  f
DRPEN
ca adulteri  m
es adulterio  m
DRROM
ca adventici -ícia  adj
es adventicio -cia  adj
DRROM
ca adveració  f
es adveración  f
DRPRO
ca advertència  f
es apercibimiento  m
DRPRO
Nota: Avís sota l’amenaça d’una sanció.
ca advertiment  m
es advertencia  f
DRPRO
Nota: Avís sense l’amenaça d’una sanció.
ca advocat | advocada  m/f
ca lletrat | lletrada  m/f
es abogado | abogada  m/f
es letrado | letrada  m/f
DRPRO
ca advocat de l’estat | advocada de l’estat  m/f
es abogado del estado | abogada del estado  m/f
DRADM
ca aeronau  f
es aeronave  f
DRADM
ca afectació de béns  f
es afección de bienes  f
es afectación de bienes  f
DRFIN
ca afermamossos  m
es afermamossos  m
DRHIS
ca afers estrangers  m pl
es asuntos exteriores  m pl
DRINT
ca afiliació a la seguretat social  f
es afiliación a la seguridad social  f
DRLAB
ca afiliació sindical  f
es afiliación sindical  f
DRLAB
ca afinitat  f
es afinidad  f
DRCIV
ca aforat | aforada  adj/m/f
es aforado | aforada  adj/m/f
DRCON
ca aforisme  m
es aforismo  m
DRADM
ca agència  f
es agencia  f
DRMER
ca agència de col·locació  f
es agencia de colocación  f
es agencia de empleo  f
DRLAB
ca agent consular  m/f
es agente consular  m/f
DRINT
ca agent d’assegurances  m/f
es agente de seguros  m/f
DRMER
ca agent de canvi i borsa  m/f
es agente de cambio y bolsa  m/f
DRMER
ca agent de l’autoritat  m/f
es agente de la autoridad  m/f
DRPEN
ca agent diplomàtic | agent diplomàtica  m/f
es agente diplomático |agente diplomática  m/f
DRINT
ca agent executiu | agent executiva  m/f
es agente ejecutivo | agente ejecutiva  m/f
DRADM
ca agent internacional  m/f
es agente internacional  m/f
DRINT
ca agent judicial  m/f
es agente judicial  m/f
DRPRO
ca agent mediador | agent mediadora  m/f
es agente mediador | agente mediadora  m/f
DRMER
ca agent mercantil  m/f
es agente mercantil  m/f
DRLAB
ca agent social  m
es agente social  m
DRLAB
ca agnació  f
es agnación  f
DRROM
ca agnat | agnada  m/f
es agnado | agnada  m/f
DRROM
ca agnatici | agnatícia  adj
es agnaticio | agnaticia  adj
DRROM
ca agnició  f
es agnición  f
DRHIS
ca agnòstic | agnòstica  adj/m/f
es agnóstico | agnóstica  adj/m/f
DRCAN
ca àgora  f
es ágora  f
DRFIL
ca agregat | agregada  m/f
es agregado | agregada  m/f
DRINT
ca agressió  f
es agresión  f
DRPEN
ca agressió internacional  f
es agresión internacional  f
DRINT
ca agressió sexual  f
es agresión sexual  f
DRPEN
ca agreujant  m
ca circumstància agreujant  f
es agravante  f
es circunstancia agravante  f
DRPEN
Nota: La forma substantivada agreujant té gènere masculí, contràriament al castellà agravante, que és femení.
ca agreujant  adj
es agravante  adj
DRPEN
ca agrupació d’empreses  f
es agrupación de empresas  f
DRMER
ca agrupació d’interès econòmic  f
ca AIE  f
es agrupación de interés económico  f
es AIE  f
DRMER
ca agustinisme polític  m
es agustinismo político  m
DRHIS
ca aigües arxipelàgiques  f pl
es aguas archipelágicas  f pl
DRINT
ca aigües històriques  f pl
es aguas históricas  f pl
DRINT
ca aigües interiors  f pl
es aguas interiores  f pl
DRINT
ca aigües internacionals  f pl
es aguas internacionales  f pl
DRINT
ca aigües jurisdiccionals  f pl
es aguas jurisdiccionales  f pl
DRINT
ca aigües territorials  f pl
es aguas territoriales  f pl
DRINT
ca aixec de béns  m
ca alçament de béns  m
ca aixecament de béns  m
es alzamiento de bienes  m
DRPEN
ca aixecar la sessió  loc v
ca alçar la sessió  loc v
es levantar la sesión  loc v
DRADM
ca aixovar  m
es ajuar  m
DRCAN
Nota: L’Aranzadi recull ‘aixovar’.
ca ajornament  m
es aplazamiento  m
DRFIN
ca ajornament de pagament  m
es aplazamiento de pago  m
DRFIN
ca ajudant | ajudanta  m/f
es ayudante | ayudante/ta  m/f
DRADM
ca ajuntament  m
ca consistori  m
es ayuntamiento  m
es consistorio  m
DRCON
ca ajust al dret de l’estat  m
es ajuste al derecho del estado  m
DRCAN
ca ajust extracomptable  m
es ajuste extracontable  m
DRFIN
ca ajut  m
ca ajuda  f
es ayuda  f
DRADM
ca ajut d’estat  m
es ayuda de estado  f
DRFIN
ca ajut exterior  m
es ayuda exterior  f
DRINT
ca ajut públic  m
es ayuda pública  f
DRADM
ca alamí2  m
es alamín  m
DRHIS
ca alçada  f
es alzada  f
DRADM
ca alcalde | alcaldessa  m/f
ca batle | batlessa  m/f
ca batlle | batllessa2  m/f
es alcalde | alcaldesa  m/f
DRCON
ca alcoholisme  m
es alcoholismo  m
DRPEN
ca alfarda  f
es alfarda  f
DRHIS
ca alfarràs  m
es ajuste alzado  m
DRMER
ca alfarrassador | alfarrassadora  m/f
es alfarrazador | alfarrazadora  m/f
DRHIS
ca alfòndec  m
es alhóndiga  f
es lóndiga  f
DRHIS
ca aliança  f
es alianza  f
DRROM
ca aliat | aliada  adj/m/f
es aliado | aliada  adj/m/f
DRINT
ca aliè -ena  adj
es ajeno -na  adj
DRPEN
ca alienació de béns  f
es enajenación de bienes  f
DRPRO
ca alienitat  f
es ajenidad  f
DRLAB
ca alimentant  m/f
es alimentante  m/f
DRCIV
ca alimentat | alimentada  adj/m/f
es alimentado | alimentada  adj/m/f
DRCIV
ca alimentista  m/f
es alimentista  m/f
DRCIV
ca aliments  m pl
es alimentos  m pl
DRCIV
ca alíquota  adj
es alícuota  adj
DRCIV
ca aljama  f
es aljama  f
DRHIS
ca al·legació  f
es alegación  f
DRPRO
ca al·legació de dret  f
es alegación de derecho  f
DRPEN
ca al·legació de fet  f
es alegación de hecho  f
DRPEN
ca alliberat sindical | alliberada sindical  m/f
es liberado sindical | liberada sindical  m/f
DRLAB
ca al·luvió  m
es aluvión  m
DRCIV
ca almodí  m
es almudín  m
es almudí  m
DRHIS
ca almohade  adj/m/f
es almohade  adj/m/f
DRHIS
ca almoina  f
es limosna  f
DRCAN
ca almoixerif  m
es almojarife  m
DRHIS
ca almoixerifat  m
es almojarifazgo  m
DRHIS
ca almoràvit  adj/m/f
es almorávide  adj/m/f
DRHIS
ca alodial  m
es alodial  m
DRCIV
ca alodial  adj
es alodial  adj
DRCIV
ca alou  m
es alodio  m
DRCIV
ca alta direcció  f
es alta dirección  f
DRMER
ca alta inspecció  f
es alta inspección  f
DRCON
ca alta magistratura de l’estat  f
es jefatura del estado  f
DRCON
ca alta mar  f
es alta mar  f
DRINT
ca alta mèdica  f
ca alta  f
ca comunicat mèdic d’alta  m
es alta  f
es alta médica  f
es parte médico de alta  m
DRLAB
ca alteració de fites  f
es alteración de lindes  f
DRPEN
ca alteració de la filiació  f
es alteración de la filiación  f
DRPEN
ca alteració de la percepció  f
es alteración de la percepción  f
DRPEN
ca alteració de preus  f
es alteración de precios  f
DRPEN
ca alteració psíquica  f
ca anomalia psíquica  f
es alteración psíquica  f
es anomalía psíquica  f
DRPEN
ca altercació  f
ca altercat  m
es altercado  m
DRROM
ca altmedieval  adj
es altomedieval  adj
DRHIS
ca altressí  adv
es otrosí  adv
DRPRO
ca altressí [pl: altressís]  m
es otrosí  m
DRPRO
Nota: Petició de caràcter secundari en una demanda judicial, introduïda per l’adverbi altressí.
ca ambaixada  f
es embajada  f
DRINT
ca ambaixador | ambaixadora  m/f
es embajador | embajadora  m/f
DRINT
ca ambient de treball  m
es ambiente de trabajo  m
DRLAB
ca ambigu -a [pl: ambigus -igües]  adj
es ambiguo -gua  adj
DRFIL
ca ambigüitat  f
es ambigüedad  f
DRFIL
ca àmbit de negociació  m
es ámbito de negociación  m
DRLAB
ca àmbit funcional  m
es ámbito funcional  m
DRLAB
ca àmbit personal  m
es ámbito personal  m
DRLAB
ca àmbit temporal  m
es ámbito temporal  m
DRLAB
ca àmbit territorial  m
es ámbito territorial  m
DRLAB
ca amenaça  f
es amenaza  f
DRPEN
ca amigable componedor | amigable componedora  m/f
es amigable componedor | amigable componedora  m/f
DRPRO
ca amnistia  f
es amnistía  f
DRPEN
ca amnistia fiscal  f
es amnistía fiscal  f
DRFIN
ca amonestament  m
ca amonestació  f
es amonestación  f
es amonestamiento  m
DRLAB
ca amortització  f
es amortización  f
DRMER
ca amortització comptable  f
es amortización contable  f
DRFIN
ca ampliació de capital  f
es ampliación de capital  f
DRMER
ca anàleg -àloga  adj
es análogo -ga  adj
DRPEN
ca anàlisi  f
es análisis  m
DRFIL
ca analogia  f
es analogía  f
DRCIV
ca anarcosindicalisme  m
es anarcosindicalismo  m
DRLAB
ca anarquisme  m
es anarquismo  m
DRFIL
ca anatema  m
es anatema  m
DRCAN
ca anatocisme  m
es anatocismo  m
DRROM
ca andalusí | andalusina  adj/m/f
es andalusí  adj/m/f
DRHIS
ca angaria  f
es angaria  f
DRHIS
ca ànim de lucre  m
es ánimo de lucro  m
DRPEN
ca ànim lúbric  m
es ánimo lúbrico  m
DRPEN
ca annals  m pl
es anales  m pl
DRROM
ca annex [pl: annexos]  m
es anejo  m
es anexo  m
DRADM
ca annex -a  adj
es anejo -ja  adj
es anexo -xa  adj
DRCON
ca annexió  f
es anexión  f
DRINT
ca annona  f
es anona  f
DRROM
ca annonari  m
es anonario  m
DRROM
ca annonari -ària  adj
es anonario -ria  adj
DRROM
ca anomia  f
ca buit legal  m
es anomia  f
es vacío legal  m
DRFIL
ca anotació  f
es anotación  f
DRMER
ca anotació en compte  f
es anotación en cuenta  f
DRMER
ca anotació preventiva  f
es anotación preventiva  f
DRCIV
ca antecedents penals  m pl
es antecedentes penales  m pl
DRPEN
ca antesignatura  f
es antefirma  f
DRMER
ca antic règim  m
es antiguo régimen  m
DRHIS
ca anticipació  f
es anticipación  f
DRCIV
ca anticresi  f
es anticresis  f
DRCIV
ca antiguitat  f
es antigüedad  f
DRLAB
ca antijurídic -a  adj
es antijurídico -ca  adj
DRPEN
ca antijuridicitat  f
es antijuridicidad  f
DRPEN
ca antimilitarisme  m
es antimilitarismo  m
DRFIL
ca antinòmia  f
es antinomia  f
DRFIL
ca antisemitisme  m
es antisemitismo  m
DRPEN
ca antropologia  f
es antropología  f
DRFIL
ca anul·labilitat  f
es anulabilidad  f
DRADM
ca anul·lable  adj
es anulable  adj
DRADM
ca anul·lació  f
es anulación  f
DRADM
ca anunciant  m/f
es anunciante  m/f
DRMER
ca any de viduïtat  m
ca any de plor  m
es año de viudedad  m
es año de luto  m
DRCIV
ca apartheid  m
es apartheid  m
DRINT
ca apàtrida  adj/m/f
es apátrida  adj/m/f
DRINT
ca apatrídia  f
es apatridia  f
DRINP
ca apel·lació  f
es apelación  f
DRADM
ca aplicabilitat del dret  f
es aplicabilidad del derecho  f
DRFIL
ca aplicabilitat directa  f
es aplicabilidad directa  f
DRINT
ca aplicació  f
es aplicación  f
DRINP
ca aplicació del dret  f
es aplicación del derecho  f
DRFIL
ca apoderament  m
es apoderamiento  m
DRPEN
ca apoderat | apoderada  m/f
ca factor | factora  m/f
es apoderado | adoderada  m/f
es factor |factora  m/f
DRMER
ca apologia  f
es apología  f
DRPEN
ca apologia del delicte  f
es apología del delito  f
DRPEN
ca apologia del terrorisme  f
es apología del terrorismo  f
DRPEN
ca aportació de capital  f
es aportación de capital  f
DRMER
ca aportació dinerària  f
es aportación dineraria  f
DRMER
ca aportació no dinerària  f
es aportación no dineraria  f
DRMER
ca aportació social  f
es aportación social  f
DRMER
ca aposta  f
es apuesta  f
DRCIV
ca apostasia  f
es apostasía  f
DRCAN
ca aprenent | aprenenta  m/f
es aprendiz | aprendiza  m/f
DRLAB
ca aprenentatge  m
es aprendizaje  m
DRLAB
ca apreuament  m
es avalúo  m
DRPRO
ca aprisió  f
es aprisión  f
DRHIS
ca aprofitament comunal  m
es aprovechamiento comunal  m
DRADM
ca aprofitament d’aigües  m
es aprovechamiento de aguas  m
DRADM
ca aprofitament mitjà  m
es aprovechamiento medio  m
DRADM
ca aprofitament per torns  m
es aprovechamiento por turnos  m
DRCIV
ca aprofitament tipus  m
es aprovechamiento tipo  m
DRADM
ca aprofitament urbanístic  m
es aprovechamiento urbanístico  m
DRADM
ca apropiació  f
es apropiación  f
DRPEN
ca apropiació indeguda  f
es apropiación indebida  f
DRPEN
ca aprovació  f
es aprobación  f
DRINT
ca aptitud professional  f
es aptitud profesional  f
DRLAB
ca aquiescència  f
es aquiescencia  f
DRINT
ca àrab  adj/m/f
es árabe  adj/m/f
DRHIS
ca aranzel  m
es arancel  m
DRMER
ca aranzel duaner comú  m
es arancel aduanero común  m
DRINT
ca aranzel exterior comú  m
es arancel exterior común  m
DRINT
ca aranzelari -ària  adj
es arancelario -ria  adj
DRMER
ca arbitrari -ària  adj
es arbitrario -ria  adj
DRADM
ca arbitrarietat  f
es arbitrariedad  f
DRCON
ca arbitratge  m
es arbitraje  m
DRPRO
ca arbitratge internacional  m
es arbitraje internacional  m
DRINT
ca àrbitre | àrbitra  m/f
es árbitro | árbitra  m/f
DRPRO
ca arbitri  m
es arbitrio  m
DRPEN
ca arbitri de plusvàlua  m
es arbitrio de plusvalía  m
DRADM
ca arbitri judicial  m
ca discrecionalitat judicial  f
es arbitrio judicial  m
es discrecionalidad judicial  f
DRPEN
ca ardiaca  m
ca arxidiaca  m
es arcediano  m
es archidiácono  m
DRCAN
ca argument jurídic  m
es argumento jurídico  m
DRFIL
ca argumentació jurídica  f
es argumentación jurídica  f
DRFIL
ca armador | armadora  m/f
es armador | armadora  m/f
DRMER
ca armistici  m
es armisticio  m
DRPEN
ca arquebisbe  m
es arzobispo  m
DRCAN
ca arranjament internacional  m
es arreglo internacional  m
DRINT
ca arranjament judicial  m
es arreglo judicial  m
DRINT
ca arranjament pacífic de controvèrsies  m
es arreglo pacífico de controversias  m
DRINT
ca arravatament  m
es arrebato  m
DRPEN
ca arrelament  m
es arraigo  m
DRPRO
ca arrelament notori  m
es notorio arraigo  m
DRCAN
ca arrendador | arrendadora  adj/m/f
es arrendador | arrendadora  adj/m/f
DRCIV
ca arrendament  m
es arrendamiento  m
DRCIV
ca arrendament d’empresa  m
es arrendamiento de empresa  m
DRMER
ca arrendament d’obra  m
es arrendamiento de obra  m
DRCIV
ca arrendament de servei  m
es arrendamiento de servicio  m
DRLAB
ca arrendament financer  m
ca lísing  m
es arrendamiento financiero  m
es leasing  m
DRFIN
ca arrendatari | arrendatària  adj/m/f
es arrendatario |arrendataria  adj/m/f
DRCIV
ca arres  f pl
ca paga i senyal  f
ca senyal  m
es arras  f pl
es señal  f
DRCIV
ca arres confirmatòries  f pl
es arras confirmatorias  f pl
DRCIV
ca arres matrimonials  f pl
es arras matrimoniales  f pl
DRCIV
ca arres penals  f pl
es arras penales  f pl
DRCIV
ca arres penitencials  f pl
ca arres de desistiment  f pl
es arras de desistimiento  f pl
es arras penitenciales  f pl
DRCIV
ca arrest [pl: arrestos o arrests]  m
es arresto  m
DRPEN
ca arrest continu  m
es arresto continuo  m
DRPEN
ca arrest de cap de setmana  m
es arresto de fin de semana  m
DRPEN
ca arrest discontinu  m
es arresto discontinuo  m
DRPEN
ca arrest domiciliari  m
es arresto domiciliario  m
DRPEN
ca arrest major  m
es arresto mayor  m
DRPEN
ca arrest menor  m
es arresto menor  m
DRPEN
ca arrianisme  m
es arrianismo  m
DRHIS
ca arrogació  f
es arrogación  f
DRROM
ca arrogació de funcions  f
ca arrogació d’atribucions  f
es arrogación de atribuciones  f
es arrogación de funciones  f
DRADM
ca article  m
es artículo  m
DRFIL
ca article de pronunciament previ  m
es artículo de previo pronunciamiento  m
DRPEN
ca articulació de la negociació  f
es articulación de la negociación  f
DRLAB
ca arxidiòcesi  f
ca arquebisbat  m
es archidiócesis  f
es arzobispado  m
DRCAN
ca arxipèlag  m
es archipiélago  m
DRINT
ca arxipreste  m
es arcipreste  m
DRCAN
ca arxiprestat  m
es arciprestazgo  m
DRCAN
ca arxiu  m
es archivo  m
DRADM
Nota: Lloc on es desen documents. Cal no confondre’l amb l’acció d’arxivar, que s’anomena arxivament.
ca arxiu administratiu  m
es archivo administrativo  m
DRADM
ca arxiu de gestió  m
es archivo de gestión  m
DRADM
ca arxiu històric  m
es archivo histórico  m
DRADM
ca arxiu municipal  m
es archivo municipal  m
DRADM
ca arxivament  m
es archivo  m
DRPEN
Nota: Acció de desar documents.
ca arxivament de les actuacions  m
es archivo de las actuaciones  m
DRPRO
ca as  m
es as  m
DRROM
ca as hereditari  m
es as hereditario  m
DRROM
ca ascendència  f
es ascendencia  f
DRCIV
ca ascendent  adj/m/f
es ascendiente  adj/m/f
DRCIV
ca ascens  m
es ascenso  m
DRLAB
ca asil  m
es asilo  m
DRINT
ca asil diplomàtic  m
ca asil extraterritorial  m
es asilo diplomático  m
es asilo extraterritorial  m
DRINT
ca asil polític  m
es asilo político  m
DRINT
ca asil territorial  m
es asilo territorial  m
DRINT
ca asimetria  f
es asimetría  f
DRCON
ca assassí | assassina  adj/m/f
es asesino | asesina  adj/m/f
DRPEN
ca assassinat  m
es asesinato  m
DRPEN
ca assegurador | asseguradora  adj/m/f
es asegurador |aseguradora  adj/m/f
DRMER
ca assegurament  m
es aseguramiento  m
DRCIV
ca assegurança  f
ca contracte d’assegurança  m
es contrato de seguro  m
es seguro  m
DRMER
ca assegurança d’accidents de treball  f
es seguro de accidentes de trabajo  m
DRLAB
ca assegurança de desocupació  f
es seguro de desempleo  m
DRLAB
ca assegurança de malaltia  f
es seguro de enfermedad  m
DRMER
ca assegurança de responsabilitat civil  f
es seguro de responsabilidad civil  m
DRLAB
ca assegurança directa  f
es seguro directo  m
DRMER
ca assegurança múltiple  f
es seguro múltiple  m
DRMER
ca assegurança obligatòria  f
es seguro obligatorio  m
DRPEN
ca assegurança social  f
es seguro social  m
DRLAB
ca assegurat | assegurada  adj/m/f
es asegurado | asegurada  adj/m/f
DRMER
ca assemblea  f
es asamblea  f
DRROM
ca assemblea constituent  f
es asamblea constituyente  f
DRCON
ca assemblea d’accionistes  f
es asamblea de accionistas  f
DRMER
ca assemblea d’obligacionistes  f
es asamblea de obligacionistas  f
DRMER
ca assemblea de la plebs  f
es asamblea de la plebe  f
DRROM
ca assemblea de treballadors  f
es asamblea de trabajadores  f
DRLAB
ca assemblea general  f
es asamblea general  f
DRMER
ca assemblea legislativa  f
es asamblea legislativa  f
DRCON
ca assemblea universal  f
es asamblea universal  f
DRMER
ca assemblearisme  m
es asamblearismo  m
DRLAB
ca assentament  m
es asiento  m
DRMER
ca assentiment a la demanda  m
ca aplanament a la demanda  m
es allanamiento a la demanda  m
DRPRO
ca assenyalament  m
es señalamiento  m
DRPRO
ca assetjament psicològic  m
es acoso laboral  m
es acoso moral  m
es acoso psicológico  m
es mobbing  m
DRLAB
ca assetjament sexual  m
es acoso sexual  m
DRPEN
ca assetjament sexual ambiental  m
es acoso sexual ambiental  m
DRLAB
ca assetjament sexual d’intercanvi  m
ca xantatge sexual  m
es acoso sexual de intercambio  m
es chantaje sexual  m
DRLAB
ca assignació tributària  f
es asignación tributaria  f
DRFIN
ca assimilat | assimilada  adj/m/f
es asimilado |asimilada  adj/m/f
DRLAB
ca assistència consular  f
es asistencia consular  f
DRINT
ca assistència espiritual  f
es asistencia espiritual  f
DRCAN
ca assistència extrajudicial internacional  f
ca cooperació extrajudicial internacional  f
es asistencia extrajudicial internacional  f
es cooperación extrajudicial internacional  f
DRINP
ca assistència judicial internacional  f
ca cooperació judicial internacional  f
es asistencia judicial internacional  f
es cooperación judicial internacional  f
DRINP
ca assistència jurídica gratuïta  f
es asistencia jurídica gratuita  f
DRCON
ca assistència lletrada  f
es asistencia letrada  f
DRPEN
ca assistència marítima  f
es asistencia marítima  f
DRMER
ca assistència mútua  f
ca assistència col·lectiva  f
es asistencia colectiva  f
es asistencia mutua  f
DRINT
ca assistència religiosa  f
es asistencia religiosa  f
DRCAN
ca assistència sanitària  f
es asistencia sanitaria  f
DRLAB
ca assistència social  f
es asistencia social  f
DRLAB
ca associació  f
es asociación  f
DRCIV
ca associació empresarial  f
ca associació patronal  f
ca patronal  f
es asociación empresarial  f
es asociación patronal  f
es patronal  f
DRLAB
ca associació empresarial més representativa  f
es asociación empresarial más representativa  f
DRLAB
ca associació il·lícita  f
es asociación ilícita  f
DRCIV
ca associacionisme  m
es asociacionismo  m
DRLAB
ca associat | associada  adj/m/f
es asociado | asociada  adj/m/f
DRCIV
ca assumpció preferent  f
es asunción preferente  f
DRMER
ca astronau  f
ca cosmonau  f
ca nau espacial  f
es astronave  f
es cosmonave  f
es nave espacial  f
DRADM
Nota: L’ús de cosmonau s’ha especialitzat per designar les naus de missions espacials soviètiques i ara russes.
ca astúcia  f
es astucia  f
DRPEN
ca atac armat  m
es ataque armado  m
DRINT
ca atemptat  m
es atentado  m
DRPEN
ca atenuant  m
ca circumstància atenuant  f
es atenuante  f
es circunstancia atenuante  f
DRPEN
Nota: La forma substantivada atenuant té gènere masculí, contràriament al castellà atenuante, que té normativament gènere femení.
ca atenuant  adj
es atenuante  adj
DRPEN
ca atenuant anàleg  m
es atenuante análoga  f
DRPEN
ca atenuant molt qualificat  m
es atenuante muy cualificada  f
DRPEN
ca atestat  m
es atestado  m
DRPEN
ca ateu | atea  adj/m/f
es ateo | atea  adj/m/f
DRCAN
ca atorgament  m
es otorgamiento  m
DRCIV
ca atorgant  adj/m/f
es otorgante  adj/m/f
DRCIV
ca atribució  f
es atribución  f
DRADM
ca atribució de la nacionalitat  f
es atribución de la nacionalidad  f
DRINP
ca atribució de rendes  f
es atribución de rentas  f
DRFIN
ca aturada  f
es paro  m
DRLAB
ca aturada biològica  f
es paro biológico  m
DRLAB
ca aturada tecnològica  f
es paro tecnológico  m
DRLAB
ca audiència  f
es audiencia  f
DRADM
ca audiència episcopal  f
es audiencia episcopal  f
DRROM
ca audiència nacional  f
es audiencia nacional  f
DRCON
ca audiència prèvia  f
es audiencia previa  f
DRLAB
ca audiència provincial  f
es audiencia provincial  f
DRCON
ca auditor | auditora  m/f
es auditor | auditora  m/f
DRMER
ca auditoria  f
es auditoría  f
DRMER
ca augment lineal  m
es aumento lineal  m
DRLAB
ca augment mixt [pl: augments mixtos o mixts]  m
es aumento mixto  m
DRLAB
ca augment proporcional  m
es aumento proporcional  m
DRLAB
ca augment salarial  m
ca increment salarial  m
es aumento salarial  m
es incremento salarial  m
es subida salarial  f
DRLAB
ca àugur  m
es augur  m
DRROM
ca autarquia  f
es autarquía  f
DRCON
ca autèntica  f
es auténtica  f
DRROM
Nota: Resum d’una modificació introduïda en el codi de Justinià.
ca autenticació  f
ca autentificació  f
es autenticación  f
es autentificación  f
DRINT
ca autocontracte  m
es autocontrato  m
DRCIV
ca autodefensa  f
es autodefensa  f
DRINT
ca autodeterminació  f
es autodeterminación  f
DRINT
ca autofinançament  m
ca finançament propi  m
es autofinanciación  f
es financiación propia  f
DRFIN
ca autogestió  f
es autogestión  f
DRLAB
ca autogovern  m
es autogobierno  m
DRCON
ca autointegració  f
es autointegración  f
DRCON
ca autoliquidació  f
es autoliquidación  f
DRFIN
ca autònom -a  adj
es autónomo -ma  adj
DRADM
ca autonomia  f
es autonomía  f
DRFIL
ca autonomia col·lectiva  f
es autonomía colectiva  f
DRLAB
ca autonomia conflictual  f
es autonomía conflictual  f
DRINP
ca autonomia contractual  f
es autonomía contractual  f
DRLAB
ca autonomia de la voluntat  f
es autonomía de la voluntad  f
DRCIV
ca autonomia financera  f
es autonomía financiera  f
DRCON
ca autonomia individual  f
es autonomía individual  f
DRLAB
ca autonomia local  f
es autonomía local  f
DRCON
ca autonomia parlamentària  f
es autonomía parlamentaria  f
DRCON
ca autonomia política  f
es autonomía política  f
DRCON
ca autonomia universitària  f
es autonomía universitaria  f
DRCON
ca autòpsia  f
es autopsia  f
DRPEN
ca autoqüestió d’inconstitucionalitat  f
es autocuestión de inconstitucionalidad  f
DRCON
ca autor | autora  m/f
es autor | autora  m/f
DRPEN
ca autoria  f
es autoría  f
DRPEN
ca autoria accessòria  f
es autoría accesoria  f
DRPEN
ca autoria directa  f
es autoría directa  f
DRPEN
ca autoria material  f
es autoría material  f
DRPEN
ca autoria mediata  f
es autoría mediata  f
DRPEN
ca autoritat  f
es autoridad  f
DRADM
ca autorització  f
es autorización  f
DRADM
ca autorització de despesa  f
es autorización de gasto  f
DRFIN
ca autotutela  f
es autotutela  f
DRCIV
ca auxili  m
es auxilio  m
DRMER
ca auxili judicial  m
es auxilio judicial  m
DRPRO
ca auxiliar  adj/m/f
es auxiliar  adj/m/f
DRADM
ca auxiliar associat | auxiliar associada  m/f
es auxiliar asociado | auxiliar asociada  m/f
DRLAB
ca auxiliar del comerciant  m/f
es auxiliar del comerciante  m/f
DRMER
ca aval  m
es aval  m
DRMER
ca avalador | avaladora  m/f
es avalador | avaladora  m/f
es avalista  m/f
DRMER
ca avalat | avalada  m/f
es avalado | avalada  m/f
DRMER
ca avalot  m
es asonada  f
DRHIS
ca avaluació d’activitats  f
es evaluación de actividades  f
DRLAB
ca avaluació de llocs de treball  f
es evaluación de puestos de trabajo  f
DRLAB
ca avaluació de rendiments  f
es evaluación de rendimientos  f
DRLAB
ca avaluació de riscos laborals  f
es evaluación de riesgos laborales  f
DRLAB
ca avantjudici  m
es antejuicio  m
DRPRO
ca avantprojecte de llei  m
es anteproyecto de ley  m
DRCON
ca avarada  f
ca avarament  m
ca varada  f
es botadura  f
DRMER
ca avís  m
es aviso  m
DRADM
ca avocació  f
es avocación  f
DRADM
ca avortament  m
es aborto  m
DRPEN
ca avulsió  f
es avulsión  f
DRCIV
ca axiologia  f
es axiología  f
DRFIL
ca badia  f
es bahía  f
DRINT
ca bagauda  m
es bagauda  m
DRHIS
ca baixa mèdica  f
ca baixa  f
ca comunicat mèdic de baixa  m
es baja  f
es baja médica  f
es parte médico de baja  m
DRLAB
ca baixamar  f
ca mar baixa  f
ca marea baixa  f
es bajamar  f
es marea baja  f
DRINT
ca baixmedieval  adj
es bajomedieval  adj
DRHIS
ca balanç  m
es balance  m
DRMER
ca balança  f
es balanza  f
DRROM
ca ban  m
es bando  m
DRHIS
ca banc  m
es banco  m
DRMER
ca banc dels acusats  m
es banquillo  m
es banquillo de los acusados  m
DRPRO
ca banc econòmic  m
es banco económico  m
DRLAB
ca banc social  m
es banco social  m
DRLAB
ca banda armada  f
es banda armada  f
DRPEN
ca banda salarial  f
es banda salarial  f
DRLAB
ca bandejament  m
ca desterrament  m
es destierro  m
DRPEN
ca bandera  f
es bandera  f
DRCON
ca banquer | banquera  m/f
es banquero | banquera  m/f
DRROM
ca baptisme  m
es bautismo  m
DRCAN
ca baralla tumultuària  f
ca batussa tumultuària  f
es riña tumultuaria  f
DRPEN
ca barateria  f
es baratería  f
DRMER
ca bàrbar | bàrbara  adj/m/f
es bárbaro | bárbara  adj/m/f
DRROM
ca barcatge  m
es barcaje  m
DRHIS
ca barem salarial  m
es baremo salarial  m
DRLAB
ca baró | baronessa  m/f
es barón | baronesa  m/f
DRHIS
ca baronia  f
es baronía  f
DRHIS
ca barrera electoral  f
es barrera electoral  f
DRCON
ca base de cotització  f
es base de cotización  f
DRLAB
ca base imposable  f
es base imponible  f
DRFIN
ca base liquidable  f
es base liquidable  f
DRFIN
ca base militar  f
es base militar  f
DRINT
ca bateig  m
es bautizo  m
DRCAN
ca batlle  m
ca batle  f
es baile  m
DRHIS
Nota: Antiga autoritat municipal i judicial en els pobles.
ca batllia  f
ca batlia  f
es bailía  f
es bailiazgo  m
DRHIS
ca bé [pl: béns]  m
es bien  m
DRCIV
ca bé comunal  m
ca bé del comú  m
ca empriu  m
es bien comunal  m
es bien concejil  m
DRCIV
ca bé consumible  m
es bien consumible  m
DRCIV
ca bé d’ús públic  m
es bien de uso público  m
DRADM
ca bé de domini públic  m
ca bé demanial  m
es bien de dominio público  m
es bien demanial  m
DRCIV
ca bé de guanys  m
es bien ganancial  m
DRCIV
ca bé de mà morta  m
es bien de mano muerta  m
DRHIS
ca bé de propietat privada  m
es bien de propiedad privada  m
DRCIV
ca bé de propis  m
es bien de propios  m
es bien propio  m
DRHIS
ca bé de servei públic  m
es bien de servicio público  m
DRADM
ca bé fungible  m
es bien fungible  m
DRCIV
ca bé immoble  m
ca bé arrel  m
ca bé seent  m
es bien inmueble  m
es bien raíz  m
DRCIV
ca bé jurídic  m
es bien jurídico  m
DRPEN
ca bé moble  m
ca bé movent  m
es bien mueble  m
DRCIV
ca bé no fungible  m
es bien no fungible  m
DRCIV
ca bé parafernal  m
es bien parafernal  m
DRCIV
ca bé semovent  m
es bien semoviente  m
DRCIV
ca bé vacant  m
ca bé vagant  m
es bien mostrenco  m
es bien vacante  m
DRCIV
ca beca  f
es beca  f
DRADM
ca becari | becària  m/f
es becario | becaria  m/f
DRADM
ca bel·ligerància  f
es beligerancia  f
DRINT
ca bel·ligerant  adj
es beligerante  adj
DRINT
ca benefici  m
es beneficio  m
DRCIV
ca benefici d’abstenció  m
es beneficio de abstención  m
DRROM
ca benefici d’excussió  m
es beneficio de excusión  m
DRCIV
ca benefici d’inventari  m
es beneficio de inventario  m
DRCIV
ca benefici de deliberar  m
ca dret de deliberar  m
es beneficio de deliberar  m
es derecho de deliberar  m
DRCIV
ca benefici de justícia gratuïta  m
es beneficio de justicia gratuita  m
DRPRO
ca benefici de pobresa  m
es beneficio de pobreza  m
DRCIV
ca benefici de termini  m
es beneficio de plazo  m
DRPRO
ca benefici eclesiàstic  m
es beneficio eclesiástico  m
DRCAN
ca benefici fiscal  m
es beneficio fiscal  m
DRFIN
ca benefici penitenciari  m
es beneficio penitenciario  m
DRPEN
ca beneficiari | beneficiària  adj/m/f
es beneficiario | beneficiaria  adj/m/f
DRLAB
ca bescanvi  m
es canje  m
DRMER
ca bescanvi d’instruments  m
es canje de instrumentos  m
DRINT
ca bestreta  f
ca acompte  m
ca avançament  m
es adelanto  m
es anticipo  m
DRCIV
ca bicameral  adj
es bicameral  adj
DRHIS
ca bicameralisme  m
es bicameralismo  m
DRCON
ca bienni  m
es bienio  m
DRLAB
ca bigàmia  f
es bigamia  f
DRPEN
ca bipàtrida  adj/m/f
es bipátrida  adj/m/f
DRINP
ca bisbe  m
es obispo  m
DRCAN
ca bisbe auxiliar  m
es obispo auxiliar  m
DRCAN
ca bizantí | bizantina  adj/m/f
es bizantino | bizantina  adj/m/f
DRROM
ca blanqueig de diner  m
es blanqueo de dinero  m
DRPEN
ca bloc de la constitucionalitat  m
es bloque de la constitucionalidad  m
DRCON
ca bo [pl: bons]  m
es bono  m
DRMER
ca bo de l’estat  m
es bono del estado  m
DRFIN
ca boïga  f
es boïga  f
DRCIV
ca bolonyès | bolonyesa  adj/m/f
es boloñés | boloñesa  adj/m/f
DRHIS
ca bon govern  m
es buen gobierno  m
DRMER
ca bon veïnatge  m
es buena vecindad  f
DRINT
ca bona fe  f
es buena fe  f
DRINT
ca bona raó  f
es sentido común  m
DRHIS
ca bonificació tributària  f
es bonificación tributaria  f
DRFIN
ca bons oficis  m pl
es buenos oficios  m pl
DRINT
ca borsa  f
es bolsa  f
DRLAB
ca borsa de treball  f
es bolsa de trabajo  f
DRLAB
ca borsa de valors  f
es bolsa de valores  f
DRMER
ca borsa horària  f
es bolsa horaria  f
DRLAB
ca braç eclesiàstic  m
es brazo eclesiástico  m
DRHIS
ca braç militar  m
es brazo militar  m
DRHIS
ca braç reial  m
ca braç popular  m
es brazo popular  m
es brazo real  m
DRHIS
ca branca del dret  f
es rama del derecho  f
DRFIL
ca breviari  m
es breviario  m
DRROM
ca brigada  f
es brigada  f
DRLAB
ca brocard  m
es brocárdico  m
DRHIS
ca burg  m
es burgo  m
DRHIS
ca burgès | burgesa  adj/m/f
es burgués | burguesa  adj/m/f
DRFIL
ca burgesia  f
es burguesía  f
DRFIL
ca burocràcia  f
es burocracia  f
DRFIL
ca buròcrata  m/f
es burócrata  m/f
DRFIL
ca butlla  f
ca butla  f
es bula  f
DRHIS
ca cabal comú  m
es caudal común  m
DRMER
ca cabal comunitari  m
es acervo comunitario  m
DRINT
ca cabal de Schengen  m
es acervo de Schengen  m
DRINT
ca cabaler  m
ca fadristern  m
es segundón  m
DRCIV
ca cabeçatge  m
es capitación  f
DRHIS
ca caciquisme  m
es caciquismo  m
DRHIS
ca cadastral  adj
es catastral  adj
DRFIN
ca cadastre  m
es catastro  m
DRPRO
ca cadastre immobiliari  m
es catastro inmobiliario  m
DRFIN
ca cadàver  m
es cadáver  m
DRPEN
ca caducitat  f
es caducidad  f
DRCIV
ca caixa d’estalvis  f
es caja de ahorros  f
DRMER
ca caixa postal  f
es caja postal  f
DRMER
ca caixa rural  f
es caja rural  f
DRMER
ca calendari de vacances  m
es calendario de vacaciones  m
DRLAB
ca calendari laboral  m
es calendario laboral  m
DRLAB
ca calendari oficial de festes laborals  m
es calendario oficial de fiestas laborales  m
DRLAB
ca calúmnia  f
es calumnia  f
DRPEN
ca cambra  f
es cámara  f
DRCON
ca cambra agrària  f
es cámara agraria  f
DRFIN
ca cambra alta  f
es cámara alta  f
DRCON
ca cambra baixa  f
es cámara baja  f
DRCON
ca cambra de comerç  f
es cámara de comercio  f
DRFIN
ca cambra de compensació  f
es cámara de compensación  f
DRFIN
ca cambra de la propietat  f
es cámara de la propiedad  f
DRFIN
ca cambra legislativa  f
es cámara legislativa  f
DRCON
ca campanya electoral  f
es campaña electoral  f
DRCON
ca canal internacional  m
es canal internacional  m
DRINT
ca cancel·lació  f
es cancelación  f
DRPEN
ca canceller | cancellera  m/f
es canciller  m/f
DRCON
ca cancelleria  f
es cancillería  f
DRHIS
ca candidat | candidata  m/f
es candidato | candidata  m/f
DRROM
ca candidatura  f
es candidatura  f
DRCON
ca cànon  m
es canon  m
DRCIV
ca cànon de negociació col·lectiva  m
es canon de negociación colectiva  m
DRLAB
ca cànon de sanejament  m
es canon de saneamiento  m
DRFIN
ca cànon de vessaments  m
es canon de vertidos  m
DRADM
ca canonge  m
es canónigo  m
DRCAN
ca canònic -a  adj
es canónico -ca  adj
DRCAN
ca canvi  m
es cambio  m
DRFIN
ca canvi fonamental de les circumstàncies  m
es cambio fundamental de las circunstancias  m
DRINT
ca canviari -ària  adj
es cambiario -ria  adj
DRMER
ca cap d’estat  m/f
es jefe de estado | jefa de estado  m/f
DRCON
ca cap d’obra  m/f
es jefe de obra | jefa de obra  m/f
DRLAB
ca cap d’oficina consular  m/f
es jefe de oficina consular | jefa de oficina consular  m/f
DRINT
ca cap de casa  m/f
ca cap de família  m/f
es cabeza de familia  m/f
DRCIV
ca cap de colla  m/f
ca cap d’equip  m/f
ca capatàs | capatassa  m/f
es capataz | capataza  m/f
es jefe de equipo | jefa de equipo  m/f
DRLAB
ca cap de govern  m/f
es jefe de gobierno | jefa de gobierno  m/f
DRCON
ca cap de guaita  m
es cap de guaita  m
DRHIS
ca cap de missió diplomàtica  m/f
es jefe de misión diplomática | jefa de misión diplomática  m/f
DRINT
ca capacitació professional  f
es capacitación profesional  f
DRLAB
ca capacitat  f
es capacidad  f
DRROM
ca capacitat civil  f
es capacidad civil  f
DRCIV
ca capacitat d’obrar  f
es capacidad de obrar  f
DRCIV
ca capacitat jurídica  f
es capacidad jurídica  f
DRCIV
ca capacitat laboral  f
es capacidad laboral  f
DRLAB
ca capacitat natural  f
es capacidad natural  f
DRCIV
ca capacitat per a ser part  f
es capacidad para ser parte  f
DRPRO
ca capacitat processal  f
es capacidad procesal  f
DRPRO
ca capbrevació  f
es cabrevación  f
es reconocimiento de un censo  m
DRCIV
ca capçalera  f
es membrete  m
DRADM
ca capellà castrense  m
es capellán castrense  m
DRCAN
ca capità de la marina mercant | capitana de la marina mercant  m/f
es capitán de la marina mercante | capitán/ana de la marina mercante  m/f
DRMER
ca capità de vaixell | capitana de vaixell  m/f
es capitán de barco | capitán/ana de barco  m/f
DRMER
ca capital  m
es capital  m
DRFIL
ca capital desemborsat  m
es capital desembolsado  m
DRMER
ca capital social  m
es capital social  m
DRMER
ca capital subscrit  m
es capital suscrito  m
DRMER
ca capitalisme  m
es capitalismo  m
DRFIL
ca capítol  m
es capítulo  m
DRROM
ca capítol de cort  m
es capítulo de corte  m
DRHIS
ca capítol insular  m
es cabildo insular  m
DRADM
ca capítols matrimonials  m pl
es capitulaciones matrimoniales  f pl
es capítulos matrimoniales  m pl
DRCIV
Nota: A la RAE: capitulaciones
ca capitular  m
es capitular  m
DRHIS
ca captiu | captiva  adj/m/f
es cautivo | captiva  adj/m/f
DRROM
ca caràcter propi  m
es carácter propio  m
DRCAN
ca cardenal  m
es cardenal  m
DRCAN
ca caritat  f
es caridad  f
DRROM
ca carlí | carlina  adj/m/f
ca carlista  adj/m/f
es carlista  adj/m/f
DRHIS
ca carolingi | carolíngia  adj/m/f
es carolingio | carolingia  adj/m/f
DRHIS
ca càrrec  m
es cargo  m
DRADM
ca càrrec de confiança  m
es cargo de confianza  m
DRCON
ca càrrec de designació política  m
es cargo de designación política  m
DRCON
ca càrrec electe  m
es cargo electo  m
DRCON
ca càrrec públic  m
es cargo público  m
DRCON
ca càrrega  f
es carga  f
DRCIV
ca càrrega de la prova  f
es carga de la prueba  f
DRPRO
ca càrrega familiar  f
es carga familiar  f
DRLAB
ca carregador | carregadora  m/f
es cargador | cargadora  m/f
DRMER
ca carta  f
es carta  f
DRHIS
ca carta atorgada  f
es carta otorgada  f
DRCON
ca carta credencial  f
es carta credencial  f
DRINT
ca carta d’acomiadament  f
es carta de despido  f
DRLAB
ca carta de crèdit  f
es carta de crédito  f
DRMER
ca carta de franquesa  f
ca carta de franquícia  f
es carta de franquicia  f
DRHIS
ca carta de gabinet  f
es carta de gabinete  f
DRINT
ca carta de poblament  f
ca carta de població  f
es carta de población  f
es carta de poblamiento  f
es carta puebla  f
DRHIS
ca carta de port  f
es carta de porte  f
DRMER
ca carta patent  f
es carta patente  f
DRINT
ca càrtel  m
es cartel  m
es cártel  m
DRPEN
ca cas de cort  m
es caso de corte  m
DRHIS
ca cas fortuït  m
es caso fortuito  m
DRCIV
ca cas perplex  m
es caso perplejo  m
DRCAN
ca casa reial  f
es casa real  f
DRCON
ca casat | casada  adj/m/f
es casado | casada  adj/m/f
DRCIV
ca casc blau [pl: cascos o cascs blaus]  m
es casco azul  m
DRINT
ca castlà  m
es castellano  m
DRHIS
ca catàleg de llocs de treball  m
es catálogo de puestos de trabajo  m
es inventario de puestos de trabajo  m
DRLAB
ca càtedra  f
es cátedra  f
DRADM
ca catedral  f
es catedral  f
DRCAN
ca catedràtic | catedràtica  adj/m/f
es catedrático | catedrática  adj/m/f
DRADM
ca categoria  f
es categoría  f
DRFIL
ca categoria professional  f
ca categoria laboral  f
es categoría profesional  f
es categoría laboral  f
DRLAB
ca caució  f
es caución  f
DRPRO
ca caució d’arrelament en judici  f
ca fiança d’arrelament  f
es caución de arraigo en juicio  f
es fianza de arraigo  f
DRINP
ca caució juratòria  f
es caución juratoria  f
DRCIV
ca causa  f
es causa  f
DRCIV
ca causa d’acomiadament  f
es causa de despido  f
DRLAB
ca causa de justificació  f
es causa de justificación  f
DRPEN
ca causa econòmica  f
es causa económica  f
DRLAB
ca causa justa  f
es causa justa  f
DRCAN
ca causa productiva  f
es causa productiva  f
DRLAB
ca causa tècnica  f
es causa técnica  f
DRLAB
ca causalitat  f
es causalidad  f
DRPEN
ca causant  adj/m/f
es causante  adj/m/f
DRPRO
ca cavalcada  f
es cabalgada  f
DRHIS
ca cavaller  m
es caballero  m
DRHIS
ca cedent  m/f
es cedente  m/f
DRMER
ca cèdula  f
es cédula  f
DRPRO
ca cèdula hipotecària  f
es cédula hipotecaria  f
DRMER
ca celebració  f
es celebración  f
DRCAN
ca celeritat  f
es celeridad  f
DRADM
ca celibat  m
es celibato  m
DRCAN
ca cens  m
es censo  m
DRCIV
ca cens consignatiu  m
es censo consignativo  m
DRCIV
ca cens electoral  m
es censo electoral  m
DRCON
ca cens emfitèutic  m
es censo enfitéutico  m
DRCIV
ca cens reservatiu  m
es censo reservativo  m
DRCIV
ca cens tributari  m
es censo tributario  m
DRFIN
ca censal  m
es censal  m
DRCIV
ca censal  adj
es censal  adj
DRCIV
ca censalista  m/f
ca censaler | censalera  m/f
ca censualista  m/f
es censalista  m/f
es censualista  m/f
DRCIV
ca censatari | censatària1  adj/m/f
es censatario | censataria  adj/m/f
DRCIV
Nota: Relatiu al cens emfitèutic.
ca censatari | censatària2  adj/m/f
es censitario | censataria  adj/m/f
DRCIV
Nota: Relatiu al cens electoral o a la taxa imposada per ser elector, elegible o per exercir càrrecs.
ca censor | censora  m/f
es censor | censora  m/f
DRMER
ca censor de comptes | censora de comptes  m/f
es censor de cuentas | censora de cuentas  m/f
DRMER
ca censor jurat de comptes | censora jurada de comptes  m/f
es censor jurado de cuentas | censora jurada de cuentas  m/f
DRMER
ca censura  f
es censura  f
DRCAN
ca centre d’ensenyament  m
es centro de enseñanza  m
DRLAB
ca centre d’ensenyament concertat  m
es centro de enseñanza concertado  m
DRLAB
ca centre d’ensenyament privat  m
es centro de enseñanza privado  m
DRLAB
ca centre d’ensenyament públic  m
es centro de enseñanza público  m
DRLAB
ca centre de contractació de mercaderies  m
es centro de contratación de mercancías  m
DRMER
ca centre de deshabituació  m
es centro de deshabituación  m
DRPEN
ca centre de formació professional  m
es centro de formación profesional  m
DRLAB
ca centre de treball  m
es centro de trabajo  m
DRLAB
ca centre especial d’ocupació  m
es centro especial de empleo  m
DRLAB
ca centre psiquiàtric  m
es centro psiquiátrico  m
DRPEN
ca centumvir  m
es centunviro  m
DRROM
ca centúria  f
es centuria  f
DRROM
ca cerimònia  f
es ceremonia  f
DRCAN
ca certesa  f
ca certitud  f
es certeza  f
es certidumbre  f
DRFIL
ca certesa moral  f
es certeza moral  f
DRCAN
ca certificació  f
es certificación  f
DRMER
Nota: Acció de certificar.
ca certificat  m
es certificación  f
es certificado  m
DRMER
Nota: Document que certifica.
ca certificat d’arqueig  m
es certificado de arqueo  m
DRMER
ca certificat d’empresa  m
es certificado de empresa  m
DRLAB
ca certificat de formació  m
es certificado de formación  m
DRLAB
ca certificat de pràctiques  m
es certificado de prácticas  m
DRLAB
ca certificat de professionalitat  m
es certificado de profesionalidad  m
DRLAB
ca certificat de treball  m
es certificado de trabajo  m
DRLAB
ca cesaropapisme  m
es cesaropapismo  m
DRCAN
ca cessament  m
ca cessació  f
es cesación  f
es cese  m
DRCON
ca cessament del govern  m
es cese del gobierno  m
DRCON
ca cessament voluntari  m
ca baixa voluntària  f
ca dimissió  f
es cese voluntario  m
es dimisión  f
DRLAB
ca cessió  f
es cesión  f
DRCIV
ca cessió d’ús  f
es cesión de uso  f
DRINT
ca cessió de béns  f
es cesión de bienes  f
DRCIV
ca cessió de treballadors  f
es cesión de trabajadores  f
DRLAB
ca ciència del dret  f
ca ciència jurídica  f
es ciencia del derecho  f
es ciencia jurídica  f
DRFIL
ca científic | científica  adj/m/f
es científico | científica  adj/m/f
DRFIL
ca cientisme  m
es cientificismo  m
es cientismo  m
DRFIL
ca cimera  f
es cumbre  f
DRINT
ca circulació de béns  f
es circulación de bienes  f
DRMER
ca circular  f
es circular  f
DRCON
ca circumcisió  f
es circuncisión  f
DRCAN
ca circumscripció electoral  f
es circunscripción electoral  f
DRCON
ca circumstància  f
es circunstancia  f
DRPEN
ca citació a dia cert  f
es citación a comparecencia  f
DRPRO
ca citació a execució  f
es citación de remate  f
DRCIV
ca citació a termini  f
es emplazamiento  m
DRPRO
ca ciutadà | ciutadana  adj/m/f
es ciudadano | ciudadana  adj/m/f
DRFIL
ca ciutadà honrat  m
es ciudadano honrado  m
DRHIS
ca ciutadania  f
es ciudadanía  f
DRCON
ca ciutadania de la Unió Europea  f
ca ciutadania europea  f
ca ciutadania comunitària  f
ca ciutadania de la Unió  f
es ciudadanía comunitaria  f
es ciudadanía de la Unión  f
es ciudadanía de la Unión Europea  f
es ciudadanía europea  f
DRINT
Nota: Ciutadania comunitària és un terme que va esdevenir obsolet amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, que va canviar el nom de Comunitat Europea a Unió Europea.
ca ciutat  f
es ciudad  f
DRFIL
ca clam  m
ca demanda  f
ca reclamació  f
es demanda  f
es reclamación  f
DRHIS
Nota: Antigament, reclamació judicial.
ca classe dirigent  f
es clase dirigente  f
DRLAB
ca classe obrera  f
es clase obrera  f
DRLAB
ca classe passiva  f
es clase pasiva  f
DRLAB
ca classe social  f
es clase social  f
DRLAB
ca classe treballadora  f
es clase trabajadora  f
DRLAB
ca classificació professional  f
es clasificación profesional  f
DRLAB
ca classisme  m
es clasismo  m
DRLAB
ca clàusula  f
es cláusula  f
DRCIV
ca clàusula addicional  f
es cláusula adicional  f
DRLAB
ca clàusula atributiva de competència  f
ca clàusula d’elecció de fòrum  f
es cláusula atributiva de competencia  f
es cláusula de elección de foro  f
DRINP
ca clàusula Calvo  f
es cláusula Calvo  f
DRINT
ca clàusula compromissòria  f
es cláusula compromisoria  f
DRINT
ca clàusula d’adhesió  f
es cláusula de adhesión  f
DRLAB
ca clàusula d’excepció  f
es cláusula de escape  f
es cláusula de excepción  f
es cláusula escapatoria  f
DRINT
ca clàusula de consciència  f
es cláusula de conciencia  f
DRCON
ca clàusula de constitut  f
es cláusula de constituto  f
DRCIV
ca clàusula de desvinculació salarial  f
ca clàusula d’inaplicació del règim salarial  f
es cláusula de descuelgue salarial  f
es cláusula de inaplicación del régimen salarial  f
DRLAB
ca clàusula de garantia  f
es cláusula de garantía  f
DRLAB
ca clàusula de nació més afavorida  f
es cláusula de nación más favorecida  f
DRINT
ca clàusula de reciprocitat  f
es cláusula de reciprocidad  f
DRINT
ca clàusula de revisió salarial  f
es cláusula de revisión salarial  f
DRLAB
ca clàusula de salvaguarda  f
es cláusula de salvaguarda  f
DRINT
ca clàusula de transformació social  f
es cláusula de transformación social  f
DRCON
ca clàusula de vinculació a la totalitat  f
es cláusula de vinculación a la totalidad  f
DRLAB
ca clàusula facultativa  f
es cláusula facultativa  f
DRINT
ca clàusula penal  f
es cláusula penal  f
DRCIV
ca clàusula residual  f
es cláusula residual  f
DRCON
ca clàusula salarial  f
es cláusula salarial  f
DRLAB
ca clergue  m
es clérigo  m
DRCAN
ca clericat  m
ca clerecia  f
ca clergat  m
ca clero  m
es clerecía  f
es clero  m
DRHIS
ca clericat regular  m
es clero regular  m
DRCAN
ca clericat secular  m
es clero secular  m
DRCAN
ca client | clienta  m/f
es cliente | cliente/ta  m/f
DRROM
ca clientela  f
es clientela  f
DRMER
ca clonatge  m
ca clonació  f
es clonación  f
DRPEN
ca coacció  f
es coacción  f
DRPEN
ca coactiu -iva  adj
es coactivo -va  adj
DRPEN
ca coactivitat  f
es coactividad  f
DRFIL
ca coadjuvant  adj/m/f
es coadyuvante  adj/m/f
DRPRO
ca coartada  f
es coartada  f
DRPEN
ca coassegurança  f
es coaseguro  m
DRMER
ca coautor | coautora  m/f
es coautor | coautora  m/f
DRPEN
ca coautoria  f
es coautoría  f
DRPEN
ca cobrament  m
es cobro  m
DRFIN
ca cobrament de l’indegut  m
es cobro de lo indebido  m
DRCIV
ca codelinqüència  f
es codelincuencia  f
DRPEN
ca codelinqüent  m/f
es codelincuente  m/f
DRPEN
ca codemandant  m/f
es codemandante  m/f
DRPRO
ca codemandat | codemandada  m/f
es codemandado | codemandada  m/f
DRPRO
ca codi  m
es código  m
DRFIL
ca codi de conducta  m
es código de conducta  m
DRMER
ca codicil  m
es codicilo  m
DRROM
ca codificació  f
es codificación  f
DRINT
ca coerció  f
es coerción  f
DRADM
ca coercitiu -iva  adj
es coercitivo -va  adj
DRADM
ca cofiador | cofiadora  m/f
es cofiador | cofiadora  m/f
DRCIV
ca cogestió  f
es cogestión  f
DRLAB
ca cogestor | cogestora  adj/m/f
es cogestor | cogestora  adj/m/f
DRMER
ca cognació  f
es cognación  f
DRROM
ca cognat | cognada  adj/m/f
es cognado | cognada  adj/m/f
DRROM
ca cognatici -ícia  adj
es cognaticio -cia  adj
DRROM
ca cognició  f
es cognición  f
DRPRO
ca cognició extraordinària  f
es cognición extraordinaria  f
DRROM
ca cognitiu -iva  adj
es cognitivo -va  adj
DRFIL
ca cognom  m
es apellido  m
DRCIV
ca coherència de l’ordenament jurídic  f
es coherencia del ordenamiento jurídico  f
DRFIL
ca cohereu | cohereva/eua  m/f
es coheredero | coheredera  m/f
DRCIV
ca col·laboració  f
es colaboración  f
DRADM
ca col·laborador | col·laboradora  adj/m/f
es colaborador | colaboradora  adj/m/f
DRADM
ca col·lació de béns  f
es colación de bienes  f
DRCIV
ca col·lateral  adj
es colateral  adj
DRCIV
ca col·lateralitat  f
es colateralidad  f
DRCIV
ca col·lecta  f
es colecta  f
DRCAN
ca col·lectiu  m
es colectivo  m
DRADM
ca col·lectiu -iva  adj
es colectivo -va  adj
DRADM
ca col·legatari | col·legatària  m/f
es colegatario | colegataria  m/f
DRCIV
ca col·legi episcopal  m
es colegio episcopal  m
DRCAN
ca col·legi professional  m
es colegio profesional  m
DRLAB
ca col·legialitat  f
es colegialidad  f
DRROM
ca col·legiat | col·legiada  adj/m/f
es colegiado | colegiada  adj/m/f
DRADM
ca col·lidir  v intr
es colisionar  v intr
DRPEN
ca col·lisió  f
es colisión  f
DRPEN
ca col·lisió de deures  f
es colisión de deberes  f
DRPEN
ca col·lisió de drets  f
es colisión de derechos  f
DRPEN
ca col·lisió de principis  f
es colisión de principios  f
DRFIL
ca col·locació  f
es colocación  f
DRLAB
ca colonat  m
es colonato  m
DRROM
ca colònia  f
es colonia  f
DRINT
ca colonització  f
es colonización  f
DRINT
ca comanda  f
es pedido  m
DRMER
ca comanditari | comanditària  m/f
ca soci comanditari | sòcia comanditària  m/f
es comanditario | comanditaria  m/f
es socio comanditario | socia comanditaria  m/f
DRMER
ca comarca  f
es comarca  f
DRCON
ca combatent  adj/m/f
es combatiente  adj/m/f
DRINT
ca comentari  m
es comentario  m
DRHIS
ca comentarista  m/f
es comentarista  m/f
DRROM
ca comerç  m
es comercio  m
DRMER
ca comerç exterior  m
es comercio exterior  m
DRMER
ca comerç interior  m
es comercio interior  m
DRMER
ca comerciant  adj/m/f
es comerciante  adj/m/f
DRMER
ca comicis  m pl
es comicios  m pl
DRROM
ca comicis centuriats  m pl
es comicios centuriados  m pl
DRROM
ca comicis curiats  m pl
es comicios curiados  m pl
DRROM
ca comicis tributs  m pl
es comicios tributos  m pl
DRROM
ca comís  m
ca decomís  m
es comiso  m
es decomiso  m
DRPEN
ca comissari | comissària  m/f
es comisario | comisaria  m/f
DRMER
ca comissari de la fallida | comissària de la fallida  m/f
es comisario de la quiebra | comisaria de la quiebra  m/f
DRMER
ca comissió  f
es comisión  f
DRADM
ca comissió d’estudi  f
es comisión de estudio  f
DRCON
ca comissió d’investigació  f
es comisión de investigación  f
DRINT
ca comissió consultiva  f
es comisión consultiva  f
DRCON
ca comissió de conciliació  f
es comisión de conciliación  f
DRINT
ca comissió de seguiment  f
es comisión de seguimiento  f
DRADM
ca comissió de verificació  f
es comisión de verificación  f
DRINT
ca comissió legislativa  f
es comisión legislativa  f
DRCON
ca comissió mixta  f
es comisión mixta  f
DRCON
ca comissió negociadora  f
es comisión negociadora  f
DRLAB
ca comissió paritària  f
es comisión paritaria  f
DRLAB
ca comissió parlamentària  f
es comisión parlamentaria  f
DRCON
ca comissió per omissió  f
ca omissió impròpia  f
es comisión por omisión  f
es omisión impropia  f
DRPEN
ca comissió permanent  f
es comisión permanente  f
DRCON
ca comissió rogatòria  f
ca exhort internacional  m
es comisión rogatoria  f
es exhorto internacional  m
DRINP
ca comissionat | comissionada  m/f
es comisionado | comisionada  m/f
DRCON
ca comissionista  m/f
es comisionista  m/f
DRMER
ca comissori -òria  adj
es comisorio -ria  adj
DRCIV
ca comitè  m
es comité  m
DRADM
ca comitè consultiu  m
es comité consultivo  m
DRFIN
ca comitè d’auditoria  m
es comité de auditoría  m
DRFIN
ca comitè d’empresa  m
es comité de empresa  m
DRLAB
ca comitè d’empresa conjunt  m
es comité de empresa conjunto  m
DRLAB
ca comitè d’empresa europeu  m
es comité de empresa europeo  m
DRLAB
ca comitè de crisi  m
ca gabinet de crisi  m
es comité de crisis  m
es gabinete de crisis  m
DRFIN
ca comitè de gestió  m
es comité de gestión  m
DRINT
ca comitè de reglamentació  m
es comité de reglamentación  m
DRINT
ca comitè de seguretat i salut  m
es comité de seguridad y salud  m
DRLAB
ca comitè de vaga  m
es comité de huelga  m
DRLAB
ca comitè executiu  m
es comité ejecutivo  m
DRFIN
ca comitè intercentres  m
es comité intercentros  m
DRLAB
ca comitent  m/f
es comitente  m/f
DRMER
ca comitologia  f
es comitología  f
DRINT
ca commixtió  f
es conmixtión  f
DRCIV
ca commoriència  f
es conmoriencia  f
DRCIV
ca comodant  m/f
es comodante  m/f
DRCIV
ca comodat  m
es comodato  m
DRCIV
ca comodatari | comodatària  m/f
es comodatario | comodataria  m/f
DRCIV
ca compareixença  f
es comparecencia  f
DRPRO
ca comparèixer  v intr
es comparecer  v intr
DRPRO
ca compendi  m
es compendio  m
DRMER
ca compensació  f
es compensación  f
DRCIV
ca compensació de pèrdues  f
es compensación de pérdidas  f
DRFIN
ca compensació i liquidació de valors  f
es compensación y liquidación de valores  f
DRMER
ca competència  f
es competencia  f
DRPRO
ca competència alternativa  f
es competencia alternativa  f
DRINP
ca competència compartida  f
es competencia compartida  f
DRCON
ca competència concurrent  f
es competencia concurrente  f
DRCON
ca competència deslleial  f
es competencia desleal  f
DRMER
ca competència exclusiva  f
es competencia exclusiva  f
DRCON
ca competència exorbitant  f
es competencia exorbitante  f
DRINP
ca competència expressa  f
es competencia expresa  f
DRINT
ca competència extraterritorial  f
es competencia extraterritorial  f
DRINT
ca competència funcional  f
es competencia funcional  f
DRPRO
ca competència horitzontal  f
es competencia horizontal  f
DRCON
ca competència implícita  f
es competencia implícita  f
DRINT
ca competència indistinta  f
es competencia indistinta  f
DRCON
ca competència judicial internacional  f
es competencia judicial internacional  f
DRINT
ca competència objectiva  f
es competencia objetiva  f
DRPRO
ca competència personal  f
es competencia personal  f
DRINT
ca competència territorial  f
es competencia territorial  f
DRINT
ca competència vertical  f
es competencia vertical  f
DRCON
ca compilació  f
ca recopilació  f
es compilación  f
es recopilación  f
DRCIV
ca complement  m
es complemento  m
DRLAB
ca complement ad personam  m
ca complement personal  m
ca plus personal  m
es complemento ad personam  m
es complemento personal  m
es plus personal  m
DRLAB
ca complement d’antiguitat  m
ca plus d’antiguitat  m
es complemento de antigüedad  m
es plus de antigüedad  m
DRLAB
ca complement de destinació  m
es complemento de destino  m
DRLAB
ca complement de lloc de treball  m
es complemento de puesto de trabajo  m
DRLAB
ca complement específic  m
es complemento específico  m
DRLAB
ca complement excategoria professional  m
es complemento ex categoría profesional  m
DRLAB
ca complement exvinculació  m
es complemento ex vinculación  m
DRLAB
ca complement pels beneficis de l’empresa  m
es complemento por los beneficios de la empresa  m
DRLAB
ca complement pels resultats de l’empresa  m
es complemento por los resultados de la empresa  m
DRLAB
ca complement per qualitat del treball  m
es complemento por calidad del trabajo  m
DRLAB
ca complement per quantitat de treball  m
es complemento por cantidad de trabajo  m
DRLAB
ca complement salarial  m
es complemento salarial  m
DRLAB
ca còmplice  m/f
es cómplice  m/f
DRPEN
ca complicitat  f
es complicidad  f
DRPEN
ca compliment  m
es cumplimiento  m
DRFIL
ca compliment d’un deure  m
es cumplimiento de un deber  m
DRPEN
ca compravenda  f
es compraventa  f
DRCIV
ca compravenda a prova  f
es compraventa a prueba  f
DRMER
ca compravenda a terminis  f
es compraventa a plazos  f
DRMER
ca compravenda d’establiment  f
es compraventa de establecimiento  f
DRMER
ca compravenda sobre mostres  f
es compraventa sobre muestras  f
DRMER
ca comprensió  f
es comprensión  f
DRFIL
ca compromís  m
es compromiso  m
DRCIV
ca compromissari | compromissària  m/f
es compromisario | compromisaria  m/f
DRPRO
ca comprovació administrativa  f
es comprobación administrativa  f
DRFIN
ca comprovació de valors  f
es comprobación de valores  f
DRFIN
ca comprovació limitada  f
es comprobación limitada  f
DRFIN
ca comptabilitat  f
es contabilidad  f
DRMER
ca comptador | comptadora  adj/m/f
es contador | contadora  adj/m/f
DRPRO
ca comptador partidor | comptadora partidora  m/f
es contador partidor | contadora partidora  m/f
DRCIV
ca compte  m
es cuenta  f
DRMER
ca compte anual  m
es cuentas anuales  f pl
DRMER
ca compte consolidat  m
es cuenta consolidada  f
DRMER
ca compte corrent  m
es cuenta corriente  f
DRMER
ca compte d’explotació  m
es cuenta de explotación  f
DRMER
ca compte de la tutela  m
es cuenta de la tutela  f
DRCIV
ca compte de pèrdues i guanys  m
ca compte de resultats  m
es cuenta de pérdidas y ganancias  f
es cuenta de resultados  f
DRMER
ca compte en participació  m
es cuenta en participación  f
DRMER
ca compulsa  f
es compulsa  f
DRADM
ca compulsió  f
es compulsión  f
DRADM
ca còmput  m
es cómputo  m
DRCIV
ca còmput de jornada  m
es cómputo de jornada  m
DRLAB
ca comtat  m
es condado  m
DRHIS
ca comte | comtessa  m/f
es conde | condesa  m/f
DRHIS
ca comuner | comunera  adj/m/f
es comunero | comunera  adj/m/f
DRCIV
ca comunicació  f
es comunicación  f
DRADM
ca comunicació de dades  f
es comunicación de datos  f
DRFIN
ca comunicació pública  f
es comunicación pública  f
DRMER
ca comunicat d’accident de treball  m
es parte de accidente de trabajo  m
DRLAB
ca comunicat mèdic  m
es parte médico  m
DRLAB
ca comunió  f
es comunión  f
DRCAN
ca comunisme  m
es comunismo  m
DRFIL
ca comunitat  f
es comunidad  f
DRFIL
ca comunitat autònoma  f
es comunidad autónoma  f
DRCON
ca comunitat de béns  f
es comunidad de bienes  f
DRCIV
ca comunitat de pastures  f
es comunidad de pastos  f
DRCIV
ca comunitat internacional  f
es comunidad internacional  f
DRINT
ca concebut  m
ca nasciturus  m
es concebido  m
es nasciturus  m
DRROM
ca concelebració  f
es concelebración  f
DRCAN
ca concentració d’empreses  f
es concentración de empresas  f
DRMER
ca concentració de capitals  f
es concentración de capitales  f
DRMER
ca concentració econòmica  f
es concentración económica  f
DRMER
ca concentració parcel·lària  f
es concentración parcelaria  f
DRMER
ca concepció  f
es concepción  f
DRFIL
ca concepte prejudicial  m
es concepto prejudicial  m
DRINP
ca concepte retributiu  m
es concepto retributivo  m
DRLAB
ca concert  m
es concierto  m
DRADM
ca concert econòmic  m
es concierto económico  m
DRCON
ca concert educatiu  m
es concierto educativo  m
DRCON
ca concertació social  f
es concertación social  f
DRLAB
ca concessió  f
es concesión  f
DRADM
ca concessió administrativa  f
es concesión administrativa  f
DRADM
ca concessió de la nacionalitat  f
es concesión de la nacionalidad  f
DRINP
ca concessionari | concessionària  adj/m/f
es concesionario | concesionaria  adj/m/f
DRADM
ca concili  m
es concilio  m
DRCAN
ca concili ecumènic  m
es concilio ecuménico  m
DRCAN
ca conciliació  f
es conciliación  f
DRPRO
ca conciliació extrajudicial  f
es conciliación extrajudicial  f
DRLAB
ca conciliació individual  f
es conciliación individual  f
DRLAB
ca conciliació judicial  f
es conciliación judicial  f
DRLAB
ca conciliació laboral  f
es conciliación laboral  f
DRLAB
ca conciliació prèvia  f
es conciliación previa  f
DRLAB
ca conclusions  f pl
es conclusiones  f pl
DRPEN
ca concordat  m
es concordato  m
DRCAN
ca concubinat  m
es concubinato  m
DRROM
ca concurrència  f
es concurrencia  f
DRLAB
ca concurrència de convenis  f
es concurrencia de convenios  f
DRLAB
ca concurs  m
es concurso  m
DRADM
ca concurs culpable  m
es concurso culpable  m
DRADM
ca concurs de creditors  m
es concurso de acreedores  m
DRCIV
ca concurs de delictes  m
es concurso de delitos  m
DRPEN
ca concurs de lleis  m
es concurso de leyes  m
DRPEN
ca concurs de punts de connexió  m
es concurso de puntos de conexión  m
DRINP
ca concurs fortuït  m
es concurso fortuito  m
DRADM
ca concurs ideal  m
es concurso ideal  m
DRPEN
ca concurs mediat  m
es concurso mediato  m
DRPEN
ca concurs oposició  m
es concurso-oposición  m
es concurso oposición  m
DRADM
ca concurs punible  m
es concurso punible  m
DRADM
ca concurs real  m
es concurso real  m
DRPEN
ca concursal  adj
es concursal  adj
DRCIV
ca concursant  m/f
es concursante  m/f
DRCIV
ca concursat | concursada  m/f
es concursado | concursada  m/f
DRCIV
ca condemna  f
es condena  f
DRPEN
ca condemna a costes  f
es condena de costas  f
es condena en costas  f
DRPEN
Nota: La locució verbal corresponent, condemnar a costes, també es pot expressar mitjançant altres sintagmes, com ara condemnar a pagar les costes, condemnar al pagament de les costes, condemnar a les costes, etc.
ca condemna condicional  f
es condena condicional  f
DRPEN
ca condemna ferma  f
es condena firme  f
DRPEN
ca condemnat | condemnada  m/f
es condenado | condenada  m/f
DRPEN
ca condició  f
es condición  f
DRCIV
ca condició més beneficiosa  f
es condición más beneficiosa  f
DRLAB
ca condició objectiva de punibilitat  f
es condición objetiva de punibilidad  f
DRPEN
ca condició resolutòria  f
es condición resolutoria  f
DRPEN
ca condició suspensiva  f
es condición suspensiva  f
DRPEN
ca condicions de treball  f pl
ca condicions laborals  f pl
es condiciones de trabajo  f pl
es condiciones laborales  f pl
DRLAB
ca condicions generals de contractació  f pl
es condiciones generales de contratación  f pl
DRINP
ca condicions generals del contracte  f pl
es condiciones generales del contrato  f pl
DRLAB
ca condomini  m
es condominio  m
DRCIV
ca condonació  f
es condonación  f
DRCIV
ca conducció temerària  f
es conducción temeraria  f
DRPEN
ca conducta col·lusòria  f
es conducta colusoria  f
DRPEN
ca coneixement  m
es conocimiento  m
DRFIL
ca coneixement d’embarcament  m
es conocimiento de embarque  m
DRMER
ca confarreació  f
es confarreación  f
DRROM
ca confederació sindical  f
es confederación sindical  f
DRLAB
ca conferència episcopal  f
es conferencia episcopal  f
DRCAN
ca conferència internacional  f
es conferencia internacional  f
DRINT
ca conferència sectorial  f
es conferencia sectorial  f
DRCON
ca confessió  f
es confesión  f
DRPRO
ca confessió religiosa  f
es confesión religiosa  f
DRCAN
ca confessional  adj
es confesional  adj
DRCAN
ca confessionalitat  f
es confesionalidad  f
DRCAN
ca confessor  m
es confesor  m
DRCAN
ca confinament  m
es confinamiento  m
DRPEN
ca confirmació  f
es confirmación  f
DRADM
ca confirmatori -òria  adj
es confirmatorio -ria  adj
DRADM
ca conflicte  m
es conflicto  m
DRCIV
ca conflicte armat  m
es conflicto armado  m
DRINT
ca conflicte col·lectiu  m
es conflicto colectivo  m
DRLAB
ca conflicte d’atribucions  m
es conflicto de atribuciones  m
DRCON
ca conflicte d’autoritats  m
es conflicto de autoridades  m
DRINP
ca conflicte d’interessos  m
es conflicto de intereses  m
DRPEN
ca conflicte de competències  m
es conflicto de competencias  m
DRPEN
ca conflicte de decisions  m
es conflicto de decisiones  m
DRINP
ca conflicte de jurisdiccions  m
es conflicto de jurisdicciones  m
DRINT
ca conflicte de lleis  m
es conflicto de leyes  m
DRINT
ca conflicte de nacionalitats  m
es conflicto de nacionalidades  m
DRINP
ca conflicte de qualificacions  m
es conflicto de calificaciones  m
DRINP
ca conflicte de regles  m
es conflicto de reglas  m
DRFIL
ca conflicte de sistemes  m
es conflicto de sistemas  m
DRINP
ca conflicte en l’aplicació de la norma tributària  m
es conflicto en la aplicación de la norma tributaria  m
DRFIN
ca conflicte individual  m
es conflicto individual  m
DRLAB
ca conflicte mòbil  m
es conflicto móvil  m
DRINP
ca conflicte plural  m
es conflicto plural  m
DRLAB
ca conflicte transitori de dret estranger  m
es conflicto transitorio de derecho extranjero  m
DRINP
ca conflicte transitori de dret internacional privat  m
ca conflicte internacional transitori  m
es conflicto internacional transitorio  m
es conflicto transitorio de derecho internacional privado  m
DRINP
ca confraria  f
es cofradía  f
DRHIS
ca confusió  f
es confusión  f
DRCIV
ca confusió de drets  f
es confusión de derechos  f
DRCIV
ca congelació salarial  f
es congelación salarial  f
DRLAB
ca congregació religiosa  f
es congregación religiosa  f
DRCAN
ca congrés sindical  m
es congreso sindical  m
DRLAB
ca congruència  f
es congruencia  f
DRCON
ca cònjuge  m/f
ca consort  m/f
es cónyuge  m/f
es consorte  m/f
DRCIV
ca conjugicidi  m
es conyugicidio  m
DRPEN
ca connubi  m
es connubio  m
DRROM
ca conquerir  v tr
ca conquistar  v tr
es conquistar  v tr
DRINT
ca conquesta  f
ca conquista  f
es conquista  f
DRINT
ca consanguinitat  f
es consanguinidad  f
DRCIV
ca consciència  f
es conciencia  f
DRFIL
ca consell  m
es consejo  m
DRHIS
ca consell comarcal  m
es consejo comarcal  m
DRADM
ca consell consultiu  m
es consejo consultivo  m
DRADM
ca consell d’administració  m
es consejo de administración  m
DRMER
ca consell d’estat  m
es consejo de estado  m
DRADM
ca consell de ministres<