Tastallengües: 26 setembre, 18:30 h | 26 September, 6.30 p.m.

Empleneu el formulari per a confirmar la vostra assistència.
To confirm your attendance, please fill in the form.

Les dades personals subministrades en aquest formulari s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que escaiguen amb la finalitat de gestionar els tallers, així com dur a terme la gestió acadèmica i administrativa dels expedients d'acord amb les funcions i competències conferides a les universitats en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

Quan envieu el formulari autoritzeu que la vostra imatge s'use en els mitjans gràfics relacionats amb l'activitat i accepteu que us enviem informació sobre les activitats del Servei de Llengües. Les vostres dades no seran compartides amb terceres persones.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals i la seua rectificació o supressió o la limitació del tractament o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat d’una còpia d’un document d’identitat i en el seu cas, la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de protecció de dades en la Universitat de València, Rectorat, avinguda de Blasco Ibáñez, 13, València, 46010, lopd@uv.es.

--

The personal data provided in this form will be incorporated into the appropriate information systems of the Universitat de València in order to organise the workshops, as well as to carry out the academic and administrative management of the files in accordance with the functions and competences conferred to the universities in Organic Law 6/2001, of December 21.

By submitting this form, you give us permission to use your image in any media related to the activity and you agree to receive information about other activities of the Languages Service. Your data will not be shared with third parties.

Those who give personal data have the right to request the person responsible for their treatment to access and rectify, erase, limit or object the processing, as well as the right to their portability. Those interested can exercise their rights by sending an email addressed to lopd@uv.es from the official addresses of the University of Valencia, or by sending a letter accompanied by a copy of an identity document and, where applicable, the documentation supporting the application, addressed to the Data Protection Officer of the University of Valencia, Rectorat, avinguda de Blasco Ibáñez, 13, València, 46010, lopd@uv.es.