Sol·licitud d'ajudes. Acreditació (convocatòria 2021-22)


Dades personals

Trieu-ne quin...

Invalid Input

Empleneu el camp.

Empleneu el camp.

No és vàlid.

Empleneu el buit.

Empleneu el buit.

Trieu-ne una...

No és correcte.

No és vàlid.


El pagament es farà al compte que indiqueu tot seguit i no juntament amb la nòmina.

IBAN
Invalid Input

Sols hi heu de posar xifres.

Sols hi heu de posar xifres.

Sols hi heu de posar xifres.

Sols hi heu de posar xifres.

Invalid Input

Invalid Input


Dades professionals

Trieu-ne un...

Si sou PDI o PIF, trieu el centre i el departament als quals pertanyeu.

Invalid Input

Invalid Input

Si sou PAS, escriviu el servei, centre o departament al qual pertanyeu.

Invalid Input

Carregueu la primera pàgina del full de serveis.


Dades de la prova d'acreditació

Trieu-ne una...

Trieu-ne un...

Institució de la prova d'acreditació
Trieu-ne un...

Trieu-ne un...

Invalid Input

Carregueu la certificació de superació de la prova.

Carregueu el justificant del pagament de la inscripció.

Seleccioneu.

Invalid Input